Selskabsskat er den skat, som virksomheder i selskabsform betaler. Beskatningen tager udgangspunkt i selskabets indkomst og beregnes af selskabets skattepligtige overskud i regnskabsåret. Udbytteskat er den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, der udloddes af selskabets eventuelle overskud.

Udbytteskat vedtages på selskabets generalforsamling.
Udbytteskat vedtages på selskabets generalforsamling.

Beregning af selskabsskat

Selskaber skal betale selskabsskat af deres eventuelle overskud af den skattepligtige indkomst. Selskabsskatten er 22% af selskabets overskud af den skattepligtige indkomst. Se følgende eksempel på beregning af selskabsskat.

Omsætning1.000.000
Varekøb600.000
Bruttoavance400.000
Omkostninger300.000
Resultat100.000
Selskabsskat 22% af 100.00022.000
Til disposition for udbytte eller reserver78.000

Beløbet, der er til disposition, skal forstås sådan, at beløbet kan udbetales som udbytte eller overføres til selskabets reserver.

Selskabsskat betales 2 gange årligt med aconto-rater pr. 20 marts og 20. november. Der kan frivilligt betales en 3. rate pr. 1. februar, når kalenderårsregnskabet er slut, hvorved restskat kan undgås. Derefter fremkommer en årsopgørelse med en endelig regulering af årets skat. Ved selskabers start kan der indbetales frivillige rater alle 3 gange. Derefter bliver de to acontorater til ordinære acontorater, som SKAT fastsætter. Aktuelle satser fremgår af selskabsskatteloven og kan ses på skatteministeriets hjemmeside.

Selskabers overskud før skat beregner du ved at trække alle fradragsberettigede udgifter uden moms fra omsætningen uden moms. Selskaber med underskud skal ikke betale skat, og underskuddet kan i de følgende år fratrækkes i selskabernes skattemæssige resultat. Det betyder for eksempel, at et underskud modregnes i et følgende års overskud. Hvis de er lige store, bliver skatten altså 0 for begge disse 2 år.

Beregning af udbytteskat

Udbytteskat vedtager du på selskabernes generalforsamling. Ved udbetalingen skal selskabet i en del tilfælde indeholde skat af udbytte. Udbyttemodtagere, der er bosat i udlandet, kan ved anmodniong derom få den indeholdte udbytteskat refunderet. Det er netop temaet for den meget store nyligt verserende sag, hvor der uretmæssigt blev refunderet 12,3 milliarder kroner til udenlandske udbyttemodtagere, desuagtet at disse ikke havde ejet de oplyste aktier.

Hvis selskabet ejes af et holdingselskab, skal der ikke tilbageholdes udbytteskat, hvis holdingselskabet ejer 10% eller mere af selskabet. Hvis holdingselskabets ejerandel er mindre end de 10%, skal der betales udbytteskat. Derudover beskattes udbytte med satser for forskellige beløbsgrænser. De første 52.900 kr. beskattes med 27%. Beløb derover beskattes med 42%.

Indberetning til Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen

Når selskabets regnskab og årsrapport er vedtaget på selskabets generalforsamling, skal det indberettes til Erhvervsstyrelsen på Virk.dk, hvorefter det vil blive gjort offentligt tilgængeligt. Det er lovligt at undlade at oplyse omsætningen og at specificere visse omkostninger. Indberetningen til Erhvervsstyrelsen skal ske senest 6 måneder efer regnskabsårets udløb. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, da selskabet ellers i værste fald vil blive tvangsopløst.

Oplysningsskema, tidligere kendt som selvangivelse, til Skattestyrelsen skal indberettes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Efter indberetning af oplysningskema, vil der fremkomme en årsopgørelse, som det kendes fra personbeskatning, med en slutopgørelse, hvor restskat opkræves og overskydende skat udbetales.

Virksomheders første regnskabsår kan have op til 18 måneders varighed. Hvis man ønsker kalenderårsregnskaber, kan man således vælge en virksomhedsstart den 1. juli og så 18 måneder frem til den 31. december, hvorefter virksomheden kan køre med almindelige kalenderårsregnskaber. Det må anbefales, at vælge kalenderårsregnskaber, da mange informationer ude fra samfundet netop omfatter kalenderår, og direkte kan anvendes ved det afsluttende arbejde med selskabers årsregnskab. Ved regnskabsafslutningen er det vigtigt, at det skattemæssige resultat og selskabsskat beregnes korrekt, så også det senere oplysningsskema kan blive korrekt indberettet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for hjælp til beregning og indberetning af selskabsskat og udbytteskat for dit iværksætterselskab, anpartsselskab eller andet selskab, så kontakt Mercuria direkte. Mercuria er din bogholder og revisor, der med sin beliggenhed i hjertet af København betjener små og mellemstore virksomheder i København og omegn.