Hvis du har egen virksomhed, måske i form af et iværksætterselskab, anpartsselskab eller anden form for selskab med begrænset ansvar, så har du formentlig allerede stiftet bekendtskab med begreber som ejere, bestyrelse, direktion og generalforsamling. I dette indlæg vil du lære, hvordan virksomheders ledelse er bygget op.

Generalforsamling

Virksomhedens højeste myndighed er generalforsamlingen, som består af ejerne af virksomheden. Der skelnes mellem ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamling sker med lovligt skriftligt varsel. På generalforsamlingen behandles punkter på den dagsorden, der er beskrevet i virksomhedens vedtægter. Nogle punkter kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

Ledelse: Bestyrelse og direktion indkaldes til generalforsamling.

Ledelse: Bestyrelse og direktion indkaldes til generalforsamling.

Bestyrelse

Bestyrelsen forestår den overordnede strategiske ledelse af virksomheden. Et af punkterne på generalforsamlingens dagsorden er valg af bestyrelse. En bestyrelse, eller board of directors, består af bestyrelsesmedlemmer, der på ejernes vegne skal sikre, at ejernes mål for virksomheden bliver nået. Bestyrelsen skal have en bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan være tillagt mere end 1 stemme, hvis der skulle være lige stemmeantal for et forslag. Det vil ofte være tidligere direktører, der med sin erhvervserfaring kvalificerer sig til rollen som bestyrelsesmedlem.

Det er ikke alle virksomheder, der har en bestyrelse. Der findes virksomheder, der har valgt en ledelsesmodel, hvor direktionen også varetager den strategiske ledelse af virksomheden. Det vil typisk være tilfældet i iværksætterselskaber og mindre anpartsselskaber.

Direktion

Bestyrelsen udnævner et af bestyrelsesmedlemmerne til administrerende direktør. Den administrerende direktør, eller blot adm. direktør, skal forestå den daglige ledelse af virksomheden. Der kan desuden udnævnes flere direktører, hvor nogle af de mere kendte er vicedirektør, marketingsdirektør, finansdirektør, produktionsdirektør og IT-direktør. Til sammen udgør de udnævnte direktører en direktion. Det bemærkes, at den adm. direktør også er medlem af bestyrelsen, hvorfor den adm. direktør kan blive anmodet om, at forlade bestyrelsesmødet, hvis den den adm. direktørs forhold skal drøftes af den øvrige bestyrelse.

Ligestilling

Som en del af arbejdet for ligestilling, er der fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder i bestyrelser og direktioner. Der er indført regler, der pålægger større virksomheder, at opstille mål for antal kvinder i ledelsen. Erhvervsstyrelsen udarbejder årligt statistik for kønssammensætningen i ledelsen af større virksomheder og kunne for 2017 konstatere, at andelen af kvinder i ledelse udgør 17%. Når tallet ikke er højere, skal årsagen formentlig findes i, at kvinder traditionelt ikke har haft interesse for ansvar og ledelse, hvorfor de ikke har været en del af direktioner og dermed heller ikke blevet valgt til bestyrelser.