Hvis du driver virksomhed, kan din virksomhed blive genstand for en anmeldelse, en brancheudsøgning, et kontrolbesøg eller en razzia af Skat. Du kan også eventuelt selv blive trukket til side i en lufthavnskontrol eller trafikrazzia, hvor Skat er til stede. Hvis Skat finder mangler i bogføring, regnskab, efterkommelse af lovbestemmelser eller finder andre mistænkelige forhold omkring dig, dit privatforbrug eller din virksomhed, så kan Skat rejse en skattesag.

Skattesager tager deres begyndelse med indkaldelse af bilagsmateriale vedlagt afstemte kasserapporter, hvis virksomheden anvender kontante penge. Kasserapporterne skal dokumentere, at kassen er afstemt hver dag ved lukketid. Dernæst sker der en udspørgning om udvalgte poster. Eventuelt tilbydes der, eller skatteyderen anmoder om, et møde for afklaring af emner. Senere fremkommer Skat med et forslag til en afgørelse, som kan tiltrædes eller bestrides.

Efter forslaget kommer så Skats afgørelse. Hvis afgørelsen ikke kan godkendes, kan den påklages til Skatteankestyrelsen, som foretager en gennemgang af sagen og forsøger at slutte sagen med den indtil da foretagne sagsbehandling. Hvis Skatteankestyrelsens forslag til sagens afslutning ikke kan godkendes, sendes den til behandling i Skatteankenævnet eller Landsskatteretten, hvor der kan begæres fremmøde.

Landsskatteretten er trods sit navn ikke en domstol, men et nævn, hvor et antal borgere, politikere, repræsentanter for Skat og for dig som skatteyder giver møde af 45 minutters varighed. Efter Landsskatterettens afgørelse har du en frist på 3 måneder til at indbringe sagen for de almindelige domstole: Civilretten, Landsretten eller, efter særlig bevilling, Højesteret.

Vil du vide, om dit privatforbrug kan anses for tilstrækkeligt, så kontakt Mercuria og få gratis et skema til beregning af privatforbrug. Skemaet er et regneark, som kan anvendes Microsoft Excel, OpenOffice eller LibreOffice.