Regnskab i København for enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber

Søger du en bogholder og revisor til udarbejdelse af regnskab i København? Så behøver du ikke lede længere. Mercuria udarbejder årsregnskab og årsrapport for din enkeltmandsvirksomhed eller dit anpartsselskab. Kontakt Mercuria på telefon 70 25 20 75 eller via email til og få et godt og uforpligtende tilbud.

Kontakt

Aflæggelse af årsregnskab og årsrapport

Du har som ejer af erhvervsdrivende virksomhed pligt til at aflægge årsregnskab for hvert regnskabsår. Det gælder også en enkeltmandsvirksomhed. Hvis din virksomhed er et aktieselskab, anpartsselskab eller selskab med begrænset ansvar, så skal den desuden aflægge årsrapport.

Kontakt Mercuria og få et godt og uforpligtende tilbud på årsregnskab og årsrapport for din enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab eller aktieselskab. Mercuria sørger for, at din virksomhed aflægger årsregnskab og årsrapport til tiden.

Indsendelse af undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen

Hvis din virksomhed er et selskab med begrænset ansvar af typen SMBA, og virksomheden opfylder betingelserne for det, så kan virksomheden undlade at aflægge årsrapport og i stedet indsende en undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen. Mercuria sørger for, at din virksomhed får udfærdiget og indsendt undtagelseserklæring rettidigt. Du kan læse mere om betingelserne og undtagelseserklæring i årsregnskabsloven § 4.

Krav til årsrapport

Krav til årsregnskab og årsrapport afhænger af, hvilken regnskabsklasse, din virksomhed skal følge. De forskellige regnskabsklasser er kendetegnet ved et bogstav fra A til D, alt efter virksomhedens størrelse, og er nærmere defineret i årsregnskabsloven.

Virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men frivilligt gør det, skal følge reglerne i regnskabsklasse A. Det er eksempelvis personligt ejede virksomheder, også kendt som enkeltmandsvirksomheder, og interessentskaber.

Virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport, skal følge reglerne for regnskabsklasse B. Det er eksempelvis aktieselskaber, anpartsselskaber og selskaber med begrænset ansvar. Det betyder, at årsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter og en ledelsesberetning.

Få 3 gratis tips til lavere skat

Indtast din email-adresse i feltet herunder og send den til Mercuria. Så får du 3 tips til lavere skat tilsendt gratis.

Tips til lavere skat

Virksomheder, der opfylder særlige krav, kan undlade, at give oplysninger om anvendt regnskabspraksis, oplysninger om indtægtsposter, oplysninger om langfristet gæld og oplysninger om antal beskæftigede. Disse virksomheder kaldes mikrovirksomheder.

Mercuria sørger for, at dit årsregnskab og årsrapport udarbejdes efter reglerne i den regnskabsklasse, din virksomhed skal følge.

Du kan læse mere om krav til årsrapporten i Erhvervsstyrelsens Krav til årsrapportens indhold. Du kan læse mere om regnskabsklasser og regler i regnskabsklasse B i årsregnskabslovens §7, § 22 og § 67a.

Krav til årsregnskab

Krav til årsregnskab, og dermed også årsrapport, er nærmere defineret i årsregnskabsloven. Nogle af dem kan nævnes her.

 1. Det skal opstilles på en overskuelig måde med klarhed for øje.
 2. Alle reelle forhold skal medregnes fremfor formaliteter uden reel substans.
 3. Transaktioner og værdiændringer skal indregnes på de tidspunkter, de indtræffer. Dette gælder også, selvom tidspunktet for betaling indtræffer på et andet tidspunkt.
 4. Der skal være kontinuitet mellem regnskabsårene. Det betyder, at primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for forrige regnskabsår.

Mercuria benytter dit eller eget bogføringssystem til opstilling af dit årsregnskab og sørger for, at de grundlæggende krav og forudsætninger til et årsregnskab imødekommes.

Du kan læse mere om de grundlæggende krav og forudsætninger til årsregnskab i årsregnskabslovens § 13.

Ledelsens ansvar for årsregnskab og årsrapport

Det er ledelsens ansvar, at virksomhedens årsregnskab og årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bogføringsloven, selskabsloven, hvidvaskloven, revisorloven og eventuelle vedtægter, aftaler og andre love, som virksomheden måtte være forpligtet i. Det gælder uanset, om virksomhedens årsregnskab og årsrapport udarbejdes af en bogholder, revisor eller autoriseret revisor.

Det er altså dig, der som ejer af en virksomhed eller en del af ledelsen, skal underskrive og dermed erklære, at årsregnskabet og årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Du kan læse mere om ledelsens ansvar i årsregnskabsloven § 8 og § 9.

Fravalg af revision

Hvis din virksomhed opfylder betingelserne for fravalg af revision, og har truffet beslutning herom i seneste generalforsamling, så sørger Mercuria for, at oplyse om fravalg af revision for det kommende regnskabsår i ledelsespåtegningen i årsrapporten. Hvis denne er undladt, kan det gøres i ledelsesberetningen.

Der er 3 betingelser for fravalg af revision. Det er tilstrækkeligt, at opfylde 2 af betingelserne.

 1. Balancesummen for seneste og forrige regnskabsår er under 4 mio. kr.
 2. Nettoomsætningen for seneste og forrige regnskabsår er under 8 mio. kr.
 3. Det gennemsnitlige antal ansatte, der er heltidsbeskæftigede, er 12 eller derunder.

Der er flere fordele ved fravalg af revision.

 1. Udgiften til en godkendt autoriseret revisor spares væk. Udgiften kan være betydelig for enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder. Det er her vigtigt at forstå, at der er forskel på en godkendt autoriseret revisor, en revisor og en bogholder.
 2. Den uforudsige udgift til en godkendt autoriseret revisor kan erstattes med en fast pris. Det skyldes, at en godkendt autoriseret revisor ikke må være begrænset af en fast pris eller et tilbud.
 3. Krav til forberedelse af regnskabsmaterialet kan lempes. Det skyldes, at en godkendt autoriseret revisor kan stille højere krav til dit regnskabsmateriale og kræve direkte revisoradgang til dit digitale bogholderi.
 4. Den ekstra tid, der skal bruges til kommunikation med en ekstern godkendt autoriseret revisor, kan spares væk. Det gælder eksempelvis skriftlige forklaringer om virksomhedens regnskabspraksis, fremsendelse af dokumentation og efterkommelse af stramme tidsfrister.

Du kan læse mere om fravalg af revision i årsregnskabslovens § 10a og § 135.

Indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen (skat.dk)

Som ejer af erhversdrivende virksomhed, har du pligt til, at indbette et oplysningsskema via skat.dk til Skattestyrelsen. Dette oplysningsskema var tidligere kendt som en selvangivelse. I oplysningsskemaet skal du indberette oplysninger om skat og fradrag fra årsregnskabet.

Seneste frist for indberetning af oplysningsskemaet er almindeligvis 6 måneder efter indkomstårets udløb. Det betyder for langt de fleste virksomheder, at seneste frist er 30. juni.

Indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen (virk.dk)

Indsendelse af virksomhedens årsrapport skal efter godkendelsen, og uden unødvendigt ophold, ske til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Mercuria sørger for rettidig indberetning af årsrapport via Virk.dk til Erhvervsstyrelsen for din virksomhed. Mercuria minder dig i god tid om, når det er tid til, at indsende dine bilag til årsregnskabet, så årsregnskab, årsrapport og indberetning kan ske rettidigt. Så undgår du, at overskride skattemyndighedernes seneste frist for indberetning.

Få et godt tilbud på regnskab i København

Søger du et godt tilbud med en fast billig pris på regnskab i København? Så behøver du ikke lede længere: Mercuria kan nemlig tilbyde dig en fast billig pris på udarbejdelse af årsregnskab og årsrapport for din enkeltmandsvirksomhed eller dit anpartsselskab. I prisen er medregnet aflæggelse af årsrapport via Virk.dk til Erhvervsstyrelsen. Udfyld formularen nedenfor på denne side og lad Mercuria give dig et godt tilbud.