Ansvar og forpligtelser – Iværksætterselskab (IVS) er en virksomhedstype, som kan have 1 eller flere ejere. Disse kaldes også deltagere. Selskabet er et kapitalselskab, hvorfor ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser.

Økonomi og risiko – Der skal indskydes mellem 1 kr. og 49.999 kr. i forbindelse med stiftelsen. Dette kaldes stiftelseskapital og bliver en del af selskabets egenkapital. Selskabets egenkapital og formue tilhører selskabet og ikke ejerne. Ejerne kan således ikke miste andet end det beløb, de har indskudt i selskabet.

Regnskabsforståelse og ordenssans – Det er nødvendigt, at du har en vis forståelse for regnskab og orden, som ejer af et IVS. Selskabet skal have sin egen bankkonto.Du har pligt til, at have kontoudtog, bilag på alle transaktioner og afstemt bogføring. Selskabet skal have en direktion, der består af 1 eller flere direktører. Selskabet behøver ikke, at have en bestyrelse. Direktionen vil i det tilfælde varetage de funktioner, en bestyrelse skulle have haft. Ejere, der modtager udbytte fra selskabet er personligt skattepligtig deraf og dette opleves allerede ved udbyttets eventuelle udbetaling ved selskabets tilbageholdelse af acontoskat. Det kaldes udbytteskat, som for personer bosat i udlandet kan begæres refunderet.

Til brug for stiftelsen af IVS, skal der udarbejdes et stiftelsesdokument. Der skal til dette vedlægges selskabets vedtægter. Mercuria sørger for udarbejdelse af disse dokumenter, der skal underskrives og indsendes før registrering af selskabet ved Erhvervsstyrelsen. Mercuria søger for rettidig påmindelse om afholdelse af generalforsamling.