Hvis du driver momspligtig virksomhed i Danmark, skal du indberette og indbetale moms til Skat efter hver momsperiode. De fleste virksomheder skal indberette moms hvert kvartal eller hvert halvår. Har du ikke eget bogholderi eller finansprogram, kan du med fordel lade os lave dit momsregnskab.

Vi laver momsregnskab, årsregnskab og lønregnskab for følgende virksomhedsformer:

* Selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed)
* Interessentskab (I/S)
* Iværksætterselskab (IVS)
* Selskab med begrænset ansvar (SmbA)
* Anpartsselskab (ApS)
* Aktieselskab (A/S)

Vi har eget bogholderi, der afstemmer din bank efter kontoudtog, afstemmer din kasse efter din kasserapport og bogfører dine regnskabsbilag i vort finanssystem for dig.

Vi indkalder dine regnskabsbilag, når det er tid til udarbejdelse af momsregnskab og indberetning af moms til Skat. Hvis du har bank, så skal du indlevere dine kontoudtog fra bank og tilhørende bilag for hver enkelt transaktion. Hvis du har kasse, så skal du indlevere kasserapport og tilhørende bilag for hver enkelt transaktion. Hvis du har indgået kontrakter, leasingaftaler eller har andre relevante dokumenter, skal du indlevere dem. Vi indkalder regnskabsbilag automatisk per email eller SMS.

Regnskabsbilag der skal bogfoeres og momsregnskab kontrolleres revisor
Regnskabsbilag, der skal bogføres inden momsregnskab kontrolleres af revisor.

Når vi har bogført dine regnskabsbilag, sender vi momsregnskabet til dig. Vi medsender momsangivelse, balance, kontospecifikationer og kassekladde til dig. Hvis du ønsker det, indberetter vi også din moms til Skat for dig og medsender momskvittering med betalings-ID til netbank.

Pris for bogføring og momsregnskab

Vi tilbyder en fast pris for bogføring og momsregnskab. Priser starter fra 400 kr per måned. Du sparer udgifter til eget bogholderi, softwarelicenser og finansprogrammer.

Få et tilbud på bogføring og momsregnskab

Har du brug for hjælp til bogføring? Søger du en revisor i København eller omegn?

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud. Vi træffes mandag til torsdag mellem 10:00 og 16:00 på telefon 7025 2075 og via email til mail@mercuria.dk.

Hvad loven siger om vildledende eller manglende indberetning af moms?

Momslovens § 81: Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller kontrollen med udbetalinger efter § 45, § 53, stk. 2, og § 72 samt § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., 3) overtræder angivelsesfristen i § 62, stk. 1 eller 2, Stk. 4. Den, der som led i virksomhed forsætligt udsteder en faktura med et urigtigt indhold eller udsteder anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289, hvis dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af et afgiftstilsvar. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde.

Close Menu